[பிறை]
 


ஓடியோக்கள் 

  • பிறை கணிப்பும் காணுதலும் - பிஃஹ் விடயத்தில் ஆதாரங்களும் இயக்கவாதிகளின் வழிமுறைகளும் 1 2 3
  • பிறை விடயத்தில் வஹ்ஹாபிகள் குழப்பவாதிகளா?? 1  2
  • வான சாஸ்த்திரமும் இஸ்லாமிய மார்க்கமும்    1   2   3   4   5   6 
  • பிறை குழப்பங்களும் இஸ்லாமிய விளக்கங்களும்   1    2  
  • அல் முபீன் சஞ்சிகை யின் பிறை ஒரு ஆய்வு   1    2    3    4
  • பெருநாள் கொண்டாட்டங்களும் சமுக பிளவுகளும்  1    2 
  • இஸ்லாத்தில் பிறை காணுதலும் அந்நிய வழிமுறைகளும் 1  2