[ஷேக் ஸைத் இப்னு ஹாதி அல் மத்கலி அவர்களின் உபதேசம் 06 முஹர்ரம் 1433 / 02 டிசம்பர் 2011]

ஷேக் ஸைத் இப்னு ஹாதி அல் மத்கலி அவர்களின் உபதேசம் 06 முஹர்ரம் 1433 / 02 டிசம்பர் 2011
  • ஷேக் ஸைத் இப்னு ஹாதி அல் மத்கலி அவர்களின் உபதேசம் 06 முஹர்ரம் 1433 / 02 டிசம்பர் 2011 அரபி தமிழ்
  • ஷேக் ஸைத் இப்னு ஹாதி அல் மத்கலி அவர்களின் ஆன்லைன் வகுப்பு 18  ரபியுல் அவ்வல் 1433 / 10 பெப்ரவரி 2012 -- பாடம் தலைப்பு " அல் அமானா " , மன்ஹஜுள் கவீம் என்ற அவரின் கிதாபில் இருந்து.. அரபி ஷேக் அலி பின் ஷெய்த் அல் மத்கலி ஹபிதஹுல்லாஹ் மத்தன் வாசிப்பு தமிழ் மொழியாக்கம் 1 2  ஷேக் ஷெய்த் அல் மத்கலி ஹபிதஹுல்லாஹ் அவர்களின் விளக்கம் தமிழ்  
  • ஷேக் ஸைத் இப்னு ஹாதி அல் மத்கலி அவர்களின் ஆன்லைன் வகுப்பு 25 ரபியுல் அவ்வல் 1433 / 17 பெப்ரவரி 2012 -- பாடம் தலைப்பு " அல் அமானா " , மன்ஹஜுள் கவீம் என்ற அவரின் கிதாபில் இருந்து.. அரபி ஷேக் அலி பின் ஷெய்த் அல் மத்கலி ஹபிதஹுல்லாஹ் மத்தன் வாசிப்பு தமிழ் ஷேக் ஷெய்த் அல் மத்கலி ஹபிதஹுல்லாஹ் அவர்களின் விளக்கம் தமிழ்   
  • ஷேக் ஸைத் இப்னு ஹாதி அல் மத்கலி அவர்களின் ஆன்லைன் வகுப்பு 02/04/1433 / 24/02/2012 --பாடம் தலைப்பு " அல்  லாஸ்" , மன்ஹஜுள் கவீம் என்ற அவரின் கிதாபில் இருந்து.. அரபி  தமிழ் 
  • ஷேக் ஸைத் இப்னு ஹாதி அல் மத்கலி அவர்களின் ஆன்லைன் வகுப்பு 16/04/1433 / 09/03/2012 -- பாடம் தலைப்பு " அஸ் ஸித்க்", மன்ஹஜுள் கவீம் என்ற அவரின் கிதாபில் இருந்து..  அரபி   ஷேக் அலி பின் ஷெய்த் அல் மத்கலி ஹபிதஹுல்லாஹ் மத்தன் வாசிப்பு தமிழ்  
  • ஷேக் ஸைத் இப்னு ஹாதி அல் மத்கலி அவர்களின் ஆன்லைன் வகுப்பு 28/04/1433 / 23/03/2012 -- பாடம் தலைப்பு "அத் தக்வா ", மன்ஹஜுள் கவீம் என்ற அவரின் கிதாபில் இருந்து..  அரபி ,  ஷேக் அலி பின் ஷெய்த் அல் மத்கலி ஹபிதஹுல்லாஹ் மத்தன் வாசிப்பு தமிழ் ,  ஷேக் ஷெய்த் அல் மத்கலி ஹபிதஹுல்லாஹ் அவர்களின் விளக்கம் தமிழ்