[ஷேக் அஹ்மத் பாஸ்மூல், தல்பீஸ் இப்லிஸ் கிதாப் வகுப்பு]

தல்பீஸ் இப்லிஸ் கிதாப் வகுப்பு


ஷேக் அஹ்மத் பாஸ்மூல் ஹபிதஹுல்லாஹ் அவர்களின் ஷரஹ் கிதாப் " கவனித்துக் கொள் , நீ யாரிடம் இருந்து இல்மை பெற்றுக்கொள்கிறாய்

  • 13 Sep 2013 ஷேக் அஹ்மத் பாஸ்மூல் ஹபிதஹுல்லாஹ் அவர்களின் ஷரஹ் கிதாப் " கவனித்துக் கொள் , நீ யாரிடம் இருந்து இல்மை பெற்றுக்கொள்கிறாய் வகுப்பு 1 
  • 20 Sep 2013 ஷேக் அஹ்மத் பாஸ்மூல் ஹபிதஹுல்லாஹ் அவர்களின் ஷரஹ் கிதாப் " கவனித்துக் கொள் , நீ யாரிடம் இருந்து இல்மை பெற்றுக்கொள்கிறாய் வகுப்பு 2
  • 27 Sep 2013 ஷேக் அஹ்மத் பாஸ்மூல் ஹபிதஹுல்லாஹ் அவர்களின் ஷரஹ் கிதாப் " கவனித்துக் கொள் , நீ யாரிடம் இருந்து இல்மை பெற்றுக்கொள்கிறாய் வகுப்பு 3
  • 04 Oct 2013 ஷேக் அஹ்மத் பாஸ்மூல் ஹபிதஹுல்லாஹ் அவர்களின் ஷரஹ் கிதாப் " கவனித்துக் கொள் , நீ யாரிடம் இருந்து இல்மை பெற்றுக்கொள்கிறாய் வகுப்பு 4
  • 11 Oct 2013 ஷேக் அஹ்மத் பாஸ்மூல் ஹபிதஹுல்லாஹ் அவர்களின் ஷரஹ் கிதாப் " கவனித்துக் கொள் , நீ யாரிடம் இருந்து இல்மை பெற்றுக்கொள்கிறாய் வகுப்பு 5
  • 25 Oct 2013 ஷேக் அஹ்மத் பாஸ்மூல் ஹபிதஹுல்லாஹ் அவர்களின் ஷரஹ் கிதாப் " கவனித்துக் கொள் , நீ யாரிடம் இருந்து இல்மை பெற்றுக்கொள்கிறாய் வகுப்பு 6
  • 01 Nov 2013 ஷேக் அஹ்மத் பாஸ்மூல் ஹபிதஹுல்லாஹ் அவர்களின் ஷரஹ் கிதாப் " கவனித்துக் கொள் , நீ யாரிடம் இருந்து இல்மை பெற்றுக்கொள்கிறாய் வகுப்பு 7
  • 15 Nov 2013 ஷேக் அஹ்மத் பாஸ்மூல் ஹபிதஹுல்லாஹ் அவர்களின் ஷரஹ் கிதாப் " கவனித்துக் கொள் , நீ யாரிடம் இருந்து இல்மை பெற்றுக்கொள்கிறாய் வகுப்பு 8
  • 29 Nov 2013 ஷேக் அஹ்மத் பாஸ்மூல் ஹபிதஹுல்லாஹ் அவர்களின் ஷரஹ் கிதாப் " கவனித்துக் கொள் , நீ யாரிடம் இருந்து இல்மை பெற்றுக்கொள்கிறாய் வகுப்பு 9
  • 06 Dec 2013 ஷேக் அஹ்மத் பாஸ்மூல் ஹபிதஹுல்லாஹ் அவர்களின் ஷரஹ் கிதாப் " கவனித்துக் கொள் , நீ யாரிடம் இருந்து இல்மை பெற்றுக்கொள்கிறாய் வகுப்பு 10