[සිංහල බයාන්]
ரமலான் 2014

  • 25 July 2014 நபி வழியை நோக்கி எனது ஊரை நோக்கி ஒரு அழைப்பு  1    2  
  • 19 July 2014 முஸ்லிம்களின் வளர்ச்சியும் அதன் அடிப்படைகளும்  1    2  


தமிழ் சிங்கள வகுப்பு

அல்லாஹ்வை ஈமான் கொள்வதும் சரியான வழிமுறையும் பிழையான வழி முறையும் உரை தமிழ் சிங்களம் 1 2

அல்லாஹ்வை ஈமான் கொள்வதும் அன்றாட வாழ்வில் அதன் செயல் பாடுகளும் பிரதிபலன்களும் உரை தமிழ் சிங்களம் 1 2

கலிமாவின் உண்மையான கருத்தின் அடிப்படைகளும் இஸ்லாமிய மார்கத்தின் அடிப்படைகள் எழுப்பப்பட்டுள்ளதும் உரை தமிழ் சிங்களம்
  • லாயிலாஹ இல்லல்லாஹ் வின் நிபந்தனைகள் வகுப்பு 1 2 3 4 
    5 (1 , 2) 6 ( 1 , 2 )