ரிசானா நபீக் இன் தண்டனை சந்தேகங்களும் சர்ச்சைகளும்
Tamil Salaf
ரிசானா நபீக் இன் தண்டனை சந்தேகங்களும் சர்ச்சைகளும்

  • சர்வதேச மரண தண்டனையும் இஸ்லாமிய மரண தண்டனையும்  
  • இஸ்லாமிய கிலாபத்தும் இன்றைய பிரச்சாரங்களின் ஆபத்தும்  
  • இஸ்லாமிய ஷரியத்தின் உண்மைகளும் அதனை நிலைநாட்டும் வழிமுறைகளும்   கேட்க 
  • ரிசானா நபீக் இன் தண்டனை சந்தேகங்களும் சர்ச்சைகளும் அதற்கு ஷரியா ரீதியான விளக்கங்களும்  கேட்க 
  • ஷரியா சட்டங்களின் நடைமுறை கிலாபா ஆட்சியில் மட்டுமா ? அல்லது மன்னர் ஆட்சியிலுமா ?  கேட்க
Comments: 1
Tamil salaf
abdul September 12, 2013
Email again:
Add a comment
Name:
E-mail:
Comment: