[மன்ஹஜ்]

இயக்கங்களும் , தாயிகளும் ஓர் ஜரஹ் வ தஹ்தில்
மற்ற இயக்கங்களை எதிர்ப்பதுதானா ஸலபி வா