[சொற்பொழிவுகள்]
இமாம் லாலக்காயி 
(மரணம் 418 ஹிஜ்ரி) 

 அல் குர் ஆனையும் சுன்னாவையும் ஸலபுஸ் ஸாலிஹீன்களின் 

வழி முறையில் பின்பற்றுவதின் ஆதாரம்  இங்கே


  • சத்திய பாதையும் ஸஹாபா விளக்கமும் 1   2 
  • ஸலபி கொள்கையும் அதனை நிலை நாட்டும் வழிமுறைகளும் 1  2
  • ஸலபி தஃவாவின் நன்மைகளும் கலபி தாயிகளின் தீமைகளும் 1  2
  • ஸஹாபா வழிமுறையின் உண்மைகளும் இயக்கவாதிகளின் தன்மைகளும் 1 2
  • பிஃக்ஹ் விடயத்தில் பிடிவாதமும் இயக்கவாதிகளின் அடையாளமும் கேட்க 
  • ஸலபி தஃவாவும் அதன் பெயரால் செய்யப்படும் அநியாயங்களும் வகுப்பு ஹிஸ்பிய்யா குத்பிய்யா சூருரீயா ஹஜூரிய்யா  1   2  3  4  5  6  7