பத்வா சைலாணி: ஆர்ப்பாட்டம் என்று மிருகங்கள் போன்று  நடந்துக் கொள்வது  எப்போதும் இஸ்லாமி வழி முறையன்று. 

                   


   


தப்ஸீர் இப்னு கஸீர் முன்னுரை பாடங்கள்

வகுப்பு அல் மன்ஹஜுள் கவீம் பித்தஹ்ஸ்ஸி பிர்ரஸூலில் கரீம் சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஷேக் ஸைத் அல் மத்களி ரஹிமஹுல்லாஹ் அவர்களின் கிதாபின் தமிழ் விளக்கவுரை 

அல்லாஹ்வை பற்றி அறிந்துக் கொள்வது பாடத்தொடர் 

கருத்தரங்கு பாடங்கள் - ஸலபி வழிமுறையும் அதனை நிலைநாட்டும் உண்மைகளும் என்ற கருப்பொருளில் உரைகள். இங்கே கிளிக் 30 12 2014 வகுப்பு அல் மன்ஹஜுள் கவீம் பித்தஹ்ஸ்ஸி பிர்ரஸூலில் கரீம் சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் 
ஷேக் ஸைத் அல் மத்களி ரஹிமஹுல்லாஹ் அவர்களின் 

23 Dec 2014 அல் மன்ஹஜுள் கவீம் பித்தஹ்ஸ்ஸி பிர்ரஸூலில் கரீம் - கெட்டதை ஏவுவதும் நலவுகள் செய்வதில் இருந்து தடுப்பதும்
ஷெய்த்தான் இன் அடிப்படைகளும்


சுமந்தவனின் வியக்கத்தக்க தன்மைகளும்


16 Dec 2014 வகுப்பு ஷேக் ஸைத் அல் மத்களி அவர்களின் கிதாப்
அல் மன்ஹஜுல் கவீம் பித் தஹஸ்ஸி பிர்ரஸூலில் கரீம்
ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் "அறப்போர் செய்வதை நாடுவதும் , இல்ம் என்ற ஆயுதத்தை தேடி சுமப்பதும்"

14 Dec 2014 ஷேக் அலி நாஸர் அல் பகீஹ் அவர்களின் கிதாப்
நடுநிலையான பாதையும் தீவிர போக்கை நிராகரிப்பதும் "உலமாக்களின் கல்வி சபைகளின் அமர்வு ஒருவனின் மார்க்கத்தை பாதுகாக்கும்

07 Dec 2014 ஷேக் அலி நாஸர் அல் பகீஹ் அவர்களின் கிதாப்
நடுநிலையான பாதையும் தீவிர போக்கை நிராகரிப்பதும் - கவாரிஜ் கொள்கையும் அந்த தாக்கத்தில் சிக்குண்டுள்ள இயக்கங்களும் 

02 Dec 2014 ஷேக் ஸைத் அல் ஹாதி அல் மத்களி ரஹிமஹுல்லாஹ் 
அவர்களின் கிதாப் பாடங்கள் - அல் மன்ஹஜுள் கவீம் பித் தஹஸ்ஸி பிர் 
ரசூலில் கரீம் சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் - காபிர்களுடன் கடுமையாகவும் முஃமீன்களுடன் மென்மையாகவும் நடந்துக் கொள்ளுங்கள் என்பதன் அடிபடையில் - தனது ஈமானை வீரமாக வெளிப்படுத்துவதும் இனைவைப்பை எதிர்ப்பதும் மார்க்கத்தை விட்டுக் கொடுக்காமல் இருப்பதும்.30 Nov 2014 ஷேக் அலி நாஸர் அல் பகீஹ் அவர்களின் கிதாப்
நடுநிலையான பாதையும் தீவிர போக்கை நிராகரிப்பதும் - அல்லாஹ்வின் அஸ்மா வ ஸிபாத் விடயத்தில் வழிகெட்ட கூட்டங்களும் , அந்த கொள்கையில் இன்றும் கானப்படும் இஸ்லாமிய இயக்கங்களும்"

25-11-2014 அல் மன்ஹஜுள் கவீம் பித் தஹஸ்ஸி பிர் 
ரசூலில் கரீம் சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் - ஷேக் ஸைத் அல் ஹாதி அல் மத்களி ரஹிமஹுல்லாஹ் அவர்களின் கிதாப் பாடங்கள் ---காபிர்களுடன் கடுமையாகவும் முஃமீன்களுடன் மென்மையாகவும் 

23-11-2014 வகுப்பு ஷேக் அலி நாஸர் அல் பகீஹ் அவர்களின் கிதாப்
நடுநிலையான பாதையும் தீவிர போக்கை நிராகரிப்பதும் - அல்லாஹ்வின் பெயர் பண்புகள் விடயத்தில் வழிகெட்ட கூட்டங்கள் வழிகெட்ட விதங்களும் வகைகளும் அதில் அஹ்லுஸ் ஸுன்னாவின் பாதுகாப்பான 
நடு நிலை தமையும் 


18 - 11- 2014 அல் மன்ஹஜுள் கவிம் பித் தஹஸ்ஸி பிர் ரஸூலில் கரீம் 
ஷேக் ஸைத் அல் மதகளி ரஹிமஹுல்லாஹ் அவர்களின் கிதாப் - 
காபிர்களுடன் கடுமையாகவும் முஃமீன்கலுடன் மென்மையாகவும் நடந்துக் கொள்ளுங்கள் என்பதன் தாற்பரியமும் அவசியமும் அது பற்றிய விளக்கமும்.

வெள்ளிக்கிழமை நோன்பு பற்றிய‌ ஜுவைரியா ரலியல்லாஹு அன்ஹா 
ஹதீஸ் இன் உன்மைகளும் அதில் பெறப்படும் தவறான பத்வா இன் தன்மைகளும்
  • 30 Sep 2014 அத்தார் அஸ் ஸலபிய்யா நீர்கொழும்பு செண்டர் இன் ஸவ்த்துஸ் ஸலப் சஞ்சிகைக்கு ஒரு மறுப்பு 2வது பாகம்   1    2  
  • 20 Sep 2014 கேள்வி பதில் ஆடியோ விபச்சாரதிற்க்காக குரங்குக்கு தன்டனை ஹதீஸ் மறுத்த‌ல்களும் மறுத்தல்களுக்கு எமது மறுப்புக்களும்
  • ஷேக் அஸ் ஸைலானியி தவ்ரதுஸ் ஸலபிய்யா" தொடர் பாட வகுப்பில் கலந்துக் கொள்வதின் முக்கியத்துவம்
  •  23 Sep 2014 அத்தார் அஸ் ஸலபிய்யா நீர்கொழும்பு செண்டர் இன் ஸவ்த்துஸ் ஸலப் சஞ்சிகைக்கு ஒரு மறுப்பு 

  • குப்ர் க்கு மேலால் குப்ர் பிஜே யின் சூனிய சவால் read here  1   2  

  • குப்ர் க்கு மேல் குப் இல் ஆழ்த்திய பிஜே யின் சூனிய சவால் சொற்பொழிவு
22 Aug 2014 ஹஜ்ஜின் வகைகளில் தமத்து என்ற ஹஜ்ஜின் வகை தான்
கடமையானது 1   2 09 Sep 2014 அல் மன்ஹஜுள் கவீம் பித் தஃஸி பிர் ரசூலில் கரீம் 

08 Sep 2014 ஷேக் அலி நாஸர் அல் பகீஹ் அவர்களின் கிதாப் - நடுநிலையான பாதையும் தீவிர போக்கை நிராகரிப்பதும் - ஸலப் என்பதால் நாடப்படுவதும் அவர்களின் கொள்கை வழிமுறையும்


02 Sep 2014 அல் மன்ஹஜுள் கவீம் பித் தஃஸி பிர் ரசூலில் கரீம் 
ஷேக் ஸைத் அல் மத்கலி அவர்களின் கிதாப் பாட வகுப்பு 
மனித மற்றும் நவீன யுக விடயங்களை முதன்மைபடுத்தும் கூட்டங்களும் அல்லாஹ்வின் மார்க்கத்தின் விடயங்களை தாழ்த்தும் கூட்டங்களும் இன்னும் ஏனைய கூட்டங்களும்

31-08-2014 வகுப்பு ஷேக் நாஸர் அல் பகீஹ் ஹபிதஹுல்லாஹ் 
அவர்களின் கிதாப் - நடுநிலையான பாதையும்
எல்லை மீறும் தன்மையை நிராகரிப்பதும்


24-08-2014 வகுப்பு ஷேக் ஸைத் அல் மத்கலி அவர்களின் கிதாப் 
பாடங்கள் - அல் மன்ஹஜுல் கவீம் பித் தஹஸ்ஸி 
பிர் ரஸூலில் கரீம் - தவிர்ந்து இருக்க வேன்டிய கூட்டங்கள்
சூப்பியாக்கள், ஷியாக்கள் மற்றும் மேலைத்தேயவாதிகள்


25-08-2014 வகுப்பு கேள்வி பதில் முறையில் அகீததுல் 
வாஸித்திய்யா பாடங்கள் அதன் சில பாடங்களில
இருந்து .. 


24-08-2014 வகுப்பு ஷேக் அப்துர் ரஸ்ஸாக் அல் அப்பாத் 
அவர்களின் தொழுகையை நிலைநாட்டுவது பற்றிய 
கடிதம் 
12 Aug 2014 அல் மன்ஹஜுள் கவிம் பாட வகுப்பு - உண்மையான நட்பின் மற்றும் நேசத்தின் அடையாளம் 


அதன் ஏற்பாடுகளும் அத் தார் அஸ் ஸலபிய்யாவின் 
அச்சுறுத்தல்களும்

05 Aug 2014 அல் மன்ஹஜுல் கவீம் ஃபித் தஹஸ்ஸி பிர் ரசூலில் கரீம்
ஷேக் ஸைத் அல் மத்களி அவர்களின் கிதாப் "தோழமை உங்கள் மார்க்கத்தை தீர்மானிக்கும்".
28 July 2014 உண்மையான பிரதிபலன்கள் ரமலானின் பின் பெருநாள் குத்பாரமலான் 1435 - 2014  சிறப்பு நிகழ்சிகள் 

22 June 2014 நாட்டின் தற்போதைய சூழ்நிலையும் முஸ்லிம்களின் கடமைகளும் அது பற்றிய  ஒரு உபதேசமும்

08 June 2014 ஹஜூரிய்யா அழைப்புபணியும் உம்மத்திற்கு ஒரு எச்சரிக்கையும்


புதிய புதிவுகள்,புதிய வகுப்புகளின் ஒலிப்பதிவுகளின் லிங்குகளின் பதிவை டுவிட்டர் பகுதியில் காணலாம்


  
          


Dar As-Salaf is on Mixlr     


Edicy. Make a website.